ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Hotel/โรงแรม
dot
bulletภาคเหนือ
bulletภาคกลาง
bulletภาคใต้
bulletภาคตะวันออก
bulletภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
News/ข่าวสาร
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletแนวหน้า
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletThe Nation
bulletCNN
bulletสยามกีฬา
bulletกอล์ฟ
bulletNBA
dot
Info./ข้อมูลท่องเที่ยว
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletตรวจสภาพภูมิอากาศ
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletประเทศที่ต้องขอวีซ่า
bulletเช็คตารางการบิน Timetable
bulletเช็คตารางบินขาเข้าประเทศ
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
bulletหนังสือเดินทาง/Passport
bulletกองตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)
dot
Flight/บินไปกับ
dot
bulletการบินไทย (TG)
bulletAeroflot Russian Airlines(SU)
bulletนกแอร์ (NOK AIR)
bulletAir Asia (AK) (FD)
bulletAir China (CA)
bulletพีบีแอร์ (PB AIR)
bulletAir France (AF)
bulletภูเก็ต แอร์ (PHUKET AIR)
bulletAir India (AI)
bulletAir Madagascar (MD)
bulletโอเรียนท์ไทย (ONE-TWO GO)
bulletAir Mandalay (6T)
bulletไทเกอร์ แอร์เวย์ (TR)
bulletAir New Zealand (NZ)
bulletโอเรียนท์ ไทย (OX)
bulletAlitalia (AZ)
bulletAll Nippon Airways (NH)
bulletAsiana Airlines (OZ)
bulletบางกอก แอร์เวย์ (PG)
bulletBangladesh Airlines (BG)
bulletBritish Airways (BA)
bulletBlue Panorama Airlines (BV)
bulletCathay Pacific Airways (CX)
dot
Links/ลิ้งค์อื่นๆ
dot
bulletSanook
bulletPantip
bulletSiamguru
bulletHunsa
bulletKapook
bulletTarad


Google
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ


สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน (FD) article

ฉลองมหาสงกรานต์ ... กับเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม 

สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)

 

            

 

           สิบสองปันนา(Xishuangbanna Region)หรือตามภาษาจีนกลางอ่านว่า ซีซวงปานนา อยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ใกล้เขตพรมแดนพม่าและลาวกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นชาวไตหรือไท (Dai)รองลงมาคือ ฮั่นที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอี๋หุย จ้วงและชนภูเขาเชื้อสายต่างๆ หลายปีที่ผ่านมา สิบสองปันนากลายเป็น ประเทศไทยฉบับย่อของเมืองจีน เนื่องจากพื้นที่และประเพณีใกล้เคียงกันมาก เช่น เทศการสงกรานต์ เทศการเข้าพรรษาออกพรรษา เมืองเอกของสิบสองปันนา คือ เชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง (Jinhong ) เป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วมาก นับตั้งแต่จีนเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังดินแดนนี้ได้ เชียงรุ่ง กลายเป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวใช้ตั้งต้นเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยและธรรมชาติป่าเขาที่อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิดของสิบสองปันนา

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เมืองหล้า
04.30 น                 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.30 น ออกเดินทางสู่ จ. เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3250                                                          
07.50 น ถึงสนามบิน จ. เชียงราย จากนั้นออกเดินทางสู่ อ. เชียงของ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
11.00 น บริการอาหารกลางวัน ณ อ. เชียงของ
  หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้า-ออก เมือง จ. เชียงของ นำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว) นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาวเดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a สู่เมืองหล้า ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว  จนถึงด่านชายแดนลาว (เมืองบ่อเด็น) - จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า - ออกเมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน เดินทางสู่เมืองหล้า ปรเทศจีน
ค่ำ เดินทางถึงเมืองหล้า นำคณะเข้าสู่โรงแรที่พัก
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมราตรีเมืองหล้า ตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง สวนป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - เจดีย์แปดเหลี่ยม - วัดป่าเจ - โชว์พราราณสี
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของเชาเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ), เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงานของเผ่าอีก้อ รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพื่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้ เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ น่าชื่นชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลังจากนั้นชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา)
   
วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อ - กาหลั่นป้า - กระเช้าข้ามโขง - ภูเขาลิง - ขันโตก + การแสดงพื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่ จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและดูแลเกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทต่างๆ มากมายหลายพันธุ์ รวมทั้งลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมืองหล้า โดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน
16.00 น เดินทางถึงเมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ หลังอาหารพาท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือข้อปปิ้งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิบสองปันนา
   
วันที่สี่ เชียงร่ง - บ่อหาญ - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถปรับอากาศลาว
เที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา
16.00 น เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ จ. เชียงราย
18.00 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จ. เชียงราย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน จ. เชียงราย
21.55 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3257
23.15 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18,500 บาท 17,500 บาท 16,500 บาท 2,000 บาท

อัตรานี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ - เชียงราย - กรุงเทพฯ
2.  ค่ารถปรับอากาศลาว และจีนตลอดการเดินทางตามโปรแกรม
3.  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน และค่าอาหาร ระบุตามโปรแกรม
4.  ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
5.  ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
6.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานีต่างๆ
7.  ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
8.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9.  ค่าชมโชว์พราราณสี คนละ 160 หยวนแถวหน้า
10.  ฟรี หมวก + กระเป๋า ท่านละ 1 ใบ ( แจกให้ ณ วันเดินทาง )

อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบกำกับภาษี)
3
.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน / คน / วัน

เอกสารในการยื่นวีซ่า  *** หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ***
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.  ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.  ยื่นวีซ่าด่วน 2 - 3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท

การยกเลิกทัวร์
1.  ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหัก 50% จากราคาทัวร์
2.  ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ
ฮ่องกง เซินเจิ้น Disney 4 วัน 3 คืน (EK) article
ซัวเถา-เซินเจิ้น-กวางเจา (5วัน)
คุนหมิง 4 วัน 3 คืน article
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (CA) article
เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจียว - หังโจว - ซูโจว 4 วัน 3 คืน article
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่อเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (PG) article
Japan Shock Sakura 6D4N (TG)
Japan Super Hot 4 วัน (TG) article
Japan Super Shock Amazing 6 วัน (TG) article
Tokyo Paradise 5 วัน (TG) article
แกรนด์เกาหลี 5 วัน 3 คืน KE article
โปรแกรม Rising Gangwon 4 คืน 5 วัน (TG) article
ท่องแดนอารีดัง 4 วัน 2 คืน (TG) article
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ ล่องเรือกลไฟ 8 วัน article
นิวซีแลนด์ South..Paradise 6 วัน article
Special เพิร์ท 4 วัน article
ซิดนีย์ - บลูเม้าท์เท่น 5 วัน article
บริสเบน - โกลด์โคสต์ 5 วัน article
ออสเตรเลีย ,นิวซีแลนด์ article
เขมร Overland 3 วัน 2 คืน article
เขมร 3 วัน 2 คืน (PG) article
เขมร 3 วัน 2 คืน article
เวียดนาม 4 วัน article
มิงกาลาบา เมียนมาร์ 6 วัน 5 คืน (FD) article
แพ็คเกจเวียงจันทน์ วันเดียว article
เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน article
เวียงจันทน์ - วังเวียง - ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน article
ลาวใต้ นครจำปาสัก 3 วัน 2 คืน article
วังเวียง - เขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน article
วังเวียง - หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน article
วังเวียง 2 วัน 1 คืน article
มาเลเซีย ไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน
โรแมนติก เนปาล 6 วัน 5 คืน
ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน (KB)
มอสโคว์ - ซากอร์ส 6 วัน
Ancient อียิปต์ 8 วัน 5 คืน (MS)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขที่ 174 ซ.ชักพระ 3 ถ.ชักพระ-ตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร : (02) 861-3668-9 แฟกซ์ : (02) 881-3013
174 Soi Chakpra 3, Chakpra-Talingchan Rd., Klongchakpra, Talingchan, Bangkok 10170.
Tel : (02) 861-3668-9 Fax : (02) 881-3013 Email : exit_travel@yahoo.com มือถือ : (083) 607 4400. (083) 607 8800 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/03699